شرکت روشنایی شید فعالیت حرفه ای خود را در زمینه روشنایی ساختمان ها و فضاهای شهری،(اواخر دهه‌ی هفتاد خورشیدی) در آن زمان آغاز کرد که در ایران، عرصه‌ی زندگیِ شبانه‌ی شهری در غیابِ نورپردازی‌های باکیفیت، از کیفیتِ لازم برخوردار نبود. اما تاریکیِ آن روزهای شهرهای ایران، تاریکی‌ای ناشی از نوعی غفلت از کیفیتِ نوری یا غفلت از منظرِ شبانه‌ای باکیفیت و طراحی شده بود.

شرکتِ مهندسی روشنایی شید، کوشید و بیش از بیست سال براین کوشش استمرار داشته است که با تعریف و طراحیِ کیفیتی تازه از نورِ مصنوعیِ شهری، فضای شبانه‌ی شهری و به‌تبعِ آن، زندگیِ شبانه‌ی شهری را به‌سهمِ خود توسعه و قوام و غَنا بخشد.

یکی دیگر از ماموریت های شرکت شید تعریف روشنایی شهری است طراحی (نور و روشنایی) به عنوان یک فعالیت چندرشته ای که شامل رشته های متنوعی مانند مهندسی، هنر، جامعه شناسی، مطالعات شهری، معماری، شهرسازی، تاریخ و غیره می باشد.

این شرکت معتقد است که طراحیِ نورِ شهری را باید از سطحِ سلیقه‌های فردی و مدیریتی، به سطحِ یک فعالیتِ حرفه‌ایِ فرآیندمحور و ایده‌مند، مجهز به ابزارِ مطالعه و شناخت، برکشید.